پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 25 مهر 1400

صفحه اطلاع رسانی مصاحبه دکتری 1399

صفحه ی اطلاع رسانی آزمون مصاحبه ی دکتری تحصصی سال 1399

ضمن تبریک به کلیه ی دعوت شدگان به آزمون مصاحبه ی دکتری تخصصی سال 1399، از شما تقاضا می شود به اطلاعیه های زیر توجه نمایید:


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0