پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 25 مهر 1400
زمانبندي آزمون آنلاين شفاهي دانشجويان تحصيلات تكميلي

 

ردیف

مشخصه

نام درس

تاريخ امتحان

زمانبندي امتحان

1

659

داوري بين المللي

99/03/31 دانلود

2

1353

فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

99/03/31

دانلود

3

1714

 حقوق تجارت

99/03/31

دانلود

4

1351

 فيزيولوژي فعاليت ورزشي پيشرفته

99/03/31

دانلود

5

1426

سمينار و روش تحقيق

99/04/01

دانلود

6

65

فقه استدلالي 3

99/04/01

دانلود

7

1832

تئوريهاي سازماني مديريت(اصلاحيه)

99/04/01

دانلود

8

334

مديريت دانايي در سازمان هاي آموزشي

99/04/01

دانلود

9

575

قواعد فقه

99/04/02

دانلود

10

410

روش تحقيق در روانشناسي

99/04/02

دانلود

11

1834

مديريت نيروي انساني

99/04/02

دانلود

12

335

سياست گذاري آموزشي

99/04/02

دانلود

13

624

متون حقوقي به زبان خارجي(اصلاحيه)

99/04/03

دانلود

14

2322

مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI)

99/04/03

دانلود

15

1651

پردازش تصوير

99/04/03

دانلود

16

129

روشهاي آماري پيشرفته(اصلاحيه)

99/04/03

دانلود

17

331

روش تحقيق

99/04/03

دانلود

18

2161

تشخيص و تحمل خرابي

99/04/03

دانلود

19

671

آيين دادرسي مدني

99/04/04

دانلود

20

1422

روش اجزاء محدود

99/04/04

دانلود

21

1355

اپيدميولوژي فعاليت بدني و تندرستي

99/04/04

دانلود

22

1833

تجزيه و تحليل سيستمها و كاربرد آن

99/04/04

دانلود

23

336

اخلاق حرفه اي

99/04/04

دانلود

24

449

زبان تخصصي پيشرفته(اصلاحيه)

99/04/07

دانلود

25

576

اصول فقه

99/04/07

دانلود

26

1803

روانشناسي يادگيري و تفكر

99/04/07

دانلود

27

1349

تغذيه انساني

99/04/07

دانلود

28

2178

مديريت واحدهاي توليدي دام و طيور

99/04/07

دانلود

29

2008

روش تحقيق

99/04/08

دانلود

30

448

روش تحقيق،مقاله و رساله نويسي پيشرفته

99/04/08

دانلود

31

666

حقوق تجارت بين الملل

99/04/08

دانلود

32

1354

فيزيولوژي فعاليت بدني كودكان و نوجوانان

99/04/08

دانلود

33

1402

بيوانرژتيك ورزشي

99/04/08

دانلود

34

2092

تغذيه و كنترل وزن ويژه ورزشكاران

99/04/08

دانلود

35

1837

رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي

99/04/08

دانلود

36

333

تغيير و نوآوري آموزشي

99/04/08

دانلود

37

70

فقه تطبيقي

99/04/08

دانلود

38

2009

ذخاير آذرين و دگرگوني

99/04/09

دانلود

39

450

كانسارهاي آذرين و دگرگوني

99/04/09

دانلود

40

1425

طراحي لرزه اي سازه ها

99/04/09

دانلود

41

1653

شبكه هاي عصبي

99/04/09

دانلود

42

1896

علم النفس دانشمندان اسلامي و مقايسه آن

99/04/09

دانلود

43

461

سنگهاي آذرين

99/04/09

دانلود

44

716

سمينار

99/04/09

دانلود

45

2216

فلسفه حقوق

99/04/09

دانلود

46

2126

بودجه بندي و مديريت مالي

99/04/09

دانلود

47

2177

زبان تخصصي

99/04/09

دانلود

48

2089

روش تحقيق

99/04/09

دانلود

49

66

زبان خارجه

99/04/09

دانلود

50

2007

تخمين و ارزيابي ذخاير معدني

99/04/10

دانلود

51

451

اصول اكتشافات ژئوشيميايي

99/04/10

دانلود

52

642

حقوق مدني 2

99/04/10

دانلود

53

1424

تحليل غير ارتجاعي سازه ها

99/04/10

دانلود

54

332

زبان تخصصي

99/04/10

دانلود

55

462

مباني زمين شيمي

99/04/10

دانلود

56

68

مباحث اصول 3

99/04/10

دانلود

57

643

حقوق بين الملل خصوصي(تعارض قوانين)

99/04/11

دانلود

58

1423

تئوري ورق و پوسته

99/04/11

دانلود

59

411

پسيكوفيزيولوژي و نوروپسيكولوژي

99/04/11

دانلود

60

1352

مقدمه اي بر ارزيابي و برنامه ريزي فعاليت

99/04/11

دانلود

61

1350

مواد ارگوژنيك در ورزش ها

99/04/11

دانلود

62

2010

زمين ساخت صفحه اي و كاني زايي

99/04/14

دانلود

63

1356

آزمون،تجويز و نظارت بر فعاليت بدني

99/04/14

دانلود

64

1348

ارزيابي و طراحي رژيم غذايي

99/04/14

دانلود

65

2176

بيوشيمي تكميلي

99/04/14

دانلود

66

2011

ذخاير رسوبي

99/04/14

دانلود

67

2121

روانشناسي رشد پيشرفته

99/04/14

دانلود

68

69

آيات الاحكام

99/04/14

دانلود

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0