دانشگاه آزاد بهبهان،سرفصل،چارت درسي،كارشناسي پيوسته وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400
سرفصل و چارت رشته هاي كارشناسي پيوسته

ردیف

نام رشته

سرفصل چارت درسي

توضيحات

1

مهندسی مکانیک

دانلود دانلود  

2

مهندسی معماری

دانلود دانلود

تا ورودي 96

3

مهندسی معماری

دانلود دانلود

وروديهاي 97 به بعد

4

روانشناسی

دانلود دانلود

وروديهاي 97 به بعد

5

حقوق

دانلود دانلود

 

6

مهندسي كامپيوتر

دانلود دانلود وروديهاي 93 به بعد

7

مهندسي برق

دانلود دانلود  

8

مهندسی عمران

دانلود دانلود  

9

پرستاری

دانلود دانلود وروديهاي 93 به بعد

10

مامایی

دانلود دانلود  

11

علوم و مهندسي خاک

دانلود دانلود  

12

علوم دامی - گرايش دام

دانلود دانلود  

13

علوم دامی - گرايش طيور

دانلود دانلود  

14

علوم ورزشي

دانلود دانلود  

15

علوم و مهندسي صنایع غذایی

دانلود دانلود وروديهاي 93 به بعد
         

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0