پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400
سرفصل و چارت درسي رشته هاي كارشناسي ناپيوسته

ردیف

نام رشته

سرفصل چارت درسي

توضيحات

1

مهندسی فناوري مكانيك-ماشین افزار

دانلود دانلود

وروديهاي 98 به بعد

2

مهندسی فناوري مکانیک خودرو

دانلود

دانلود

وروديهاي 98 به بعد

3

 معماری

دانلود

دانلود

 

4

 حسابداری

دانلود

دانلود

 

5

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

دانلود

دانلود

 

6

مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیق

دانلود

دانلود

وروديهاي97 و ماقبل

7

مهندسی فناوري کنترل - ابزار دقیق

دانلود

دانلود

وروديهاي 98 به بعد

8

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

دانلود

دانلود

 

9

مهندسی تکنولوژی کنترل- ساخت و تولید

دانلود

دانلود

 

10

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

دانلود

دانلود

 

11

مهندسی فناوري عمران- نقشه برداری

دانلود

دانلود

 

12

مهندسی اجرايي عمران

دانلود

دانلود

 

13

آموزش و پرورش ابتدایی

دانلود

دانلود

 

14

مهندسی تولیدات دامی

دانلود

دانلود

 

15

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانلود

دانلود

 

16

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دانلود

دانلود

 

17

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

دانلود

دانلود

 

18

       

19

       

20

       

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0