پنج‌شنبه, 24 آبان 1397

عنوان : قابل توجه كلیه دانشجویان مقطع كاردانی و كارشناسی
کد خبر : ۱۹۱۵
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ 
ساعت : ۹:۳۰:۲۲
قابل توجه كليه دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي

دانشجوياني كه يكي از دروس پروژه نهايي،كارآموزي،كارورزي،عمليات صحرايي ويا تمرين دبيري را در نيمسال اول سال تحصيلي اخذ نمايند فرصت تحويل فرمهاي كارآموزي و يا پروژه به استاد و همچنين ثبت نمره آن تا قبل از شروع امتحانات دوره تابستان مي باشد و دانشجوياني كه اين دروس را در نيمسال دوم سال تحصيلي و يا در دوره تابستان آن را اخذ نمايند،تا قبل از شروع امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي بعدي فرصت خواهند داشت. بديهي است بعد از اتمام فرصت هاي اعلام شده دروس آنها حذف ماده 35 خواهد شد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان